تصاویر زیباسازی TopBloger.com تصاویر زیباسازی وبلاگ

دلم تنهایی میخواهد
از نوعِ دو نفره اش
از آن تنهایی ها که گوشی را برداری
بگویم کجایی؟ چه میکنی؟
بگویی خانه و هیچ کار
بگویم آماده باش می آیم با هم قدم زنان به یک کافه برویم
بی چون و چرا گوشی را بگذاری و مشغولِ آماده شدن بشی
بیایی... دستم را بگیری چیزی نگویی
سکوت باشد میانمان
به کافه برویم... یک میزِ دو نفره ی کوچک انتخاب کنی
بگویی
چای یا قهوه ؟

و بی آنکه منتظرِ جوابم باشی زیرِ لب بگویی
چای

بنشینیم رو به رویِ هم

بی هیچ حرفی دستانم را بگیری
نگاهم کنی
نگاهم را بدزدم
بخندم
بخندی
بمانم
ب.م.ا.ن.ی

منبع : ❤ ❤ ★ حـــــــــــــــــرف دل ★ ❤ ❤ |دلــــــــــــم تنـــــــــــــهایی میخواهد
برچسب ها : بگویی ,کافه برویم